Το καλάθι μου

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:53217948000, ΜΕ Α.Φ.Μ. 096005549 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ:     manager@spitimas.gr - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2351046013 - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ:     1o χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία μας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αποδέχεται τη σημαντικότητα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τα υποκείμενα των δεδομένων και για τη διασφάλιση του δικαιώματος τους στην ιδιωτικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία μας, ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, εγγυάται, ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων γίνεται με τους ακόλουθους όρους και αρχές:

 • συλλέγονται για συγκεκριμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς, όπως αυτοί διατυπώνονται στο Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας, που διατηρούμε, και στην πολιτική απορρήτου
 • συλλέγονται έπειτα από συγκατάθεση του φυσικού προσώπου, όπου αυτή απαιτείται
 • υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/ και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους ή/ και για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος
 • δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του ορισμένου σκοπού
 • τα δεδομένα που επεξεργάζεται είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας
 • υπόκεινται σε θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ακριβή και επιβεβαιώνονται, όταν απαιτείται, ειδικά πριν από τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για τα φυσικά πρόσωπα
 • δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας ή/ και για τη συμμόρφωση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις
 • διατηρούνται ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια ή καταστροφή
 • διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο υπό τον όρο της διασφάλισης επαρκούς επιπέδου προστασίας τους.

Στα προεκτεθέντα συμμορφώνεται το σύνολο των εργαζομένων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, αλλά και οι τρίτοι, οι οποίοι εκτελούν εργασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων των δεδομένων για λογαριασμό του.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας για να διασφαλίσει τα ανωτέρω προβαίνει στις εξής ενέργειες:

-παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους ως προς τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

-εφαρμόζει διαδικασίες για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων

-ενημερώνει με διαφάνεια τα φυσικά πρόσωπα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους

-ενσωματώνει τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλες τις εταιρικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επεξεργασία τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

-έχει προσδιορίσει ρόλους και αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση των δεδομένων

-παρέχει ευκρινείς οδηγίες στους εργαζόμενους και τους τρίτους που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για την ασφαλή επεξεργασία και τη διαβίβαση των δεδομένων

-εξασφαλίζει ότι η μεταφορά δεδομένων σε τρίτους και η επεξεργασία από αυτούς για λογαριασμό του διενεργείται σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές διαδικασίες

-εγγυάται τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε σχέση με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

-διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

-γνωστοποιεί τις παρούσες αρχές σε όλο το προσωπικό και μεριμνά για την τακτική επικαιροποίηση τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)

 

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με τις θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας που θεσπίζει ο Κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα και διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας η εταιρεία μας φροντίζει και διασφαλίζει, ότι αυτά συλλέγονται μόνο για συγκεκριμένυος σκοπούς και ότι αυτά δεν υφίστανται άλλη επεξεργασία πέραν των καθορισμένων αυτών σκοπών. Η εταιρεία μας διατηρεί τα δεδομένα σας ασφαλή και ακριβή, σύμφωνα με τις αρχές της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας, και διασφαλίζει την νόμιμη, θεμιτή και δαφανή επεξεργασία τους.

Η συμμόρφωση αυτή αφορά όλους τους πελάτες μας, είτε αυτοί αγοράζουν τα προϊόντα μας και κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας με την παρουσία τους στο κατάστημα μας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μας. Η Πολιτική της Εταιρείας μας για την Προστασία των Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας ενημερώνει και σας πληροφορεί με λεπτομέρεια σχετικά με το ποιες πράξεις συνεπάγονται την επεξεργασία των δεδομένων σας, για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πως τα χρησιμοποιούμε και πως τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, ποια είναι η νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία τους, σε ποιους τα κοινολογούμε και με ποιες προϋποθέσεις, ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και πως μπορείτε να τα ασκήσετε. Με την παροχή των δεδομένων σας στην εταιρεία μας, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα πολιτική απορρήτου και ότι την αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση οφείλετε να μην μας δώσετε τις πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπο σας, καθόσον δεν είστε υποχρεωμένοι να μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Οφείλουμε όμως να σας ενημερώσουμε, ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορούμε να σας παρέχουμε το σύνολο των υπηρεσιών μας, ούτε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα σας.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:        «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.».

ΕΔΡΑ:                ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 53217948000

Α.Φ.Μ.:              096005549

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ:          manager@spitimas.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:       2351046013

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

ΔΙΕΥ/ΝΣΗ:          1o χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.

 

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της επεξεργασίας ξύλου, της κατασκευής επίπλων και εμπορίας προϊόντων ξύλου. Λειτουργεί επίσης πολυκατάστημα για την πώληση ειδών οικιακής χρήσης.

 

Πράξεις που συνεπάγονται την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Όταν αγοράζετε προϊόντα στο κατάστημά μας ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου (call center), όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας, όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ, όταν υποβάλλετε αιτήματα, σας ζητούμε να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο σας.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

Στοιχεία ταυτοποίησης: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο.

Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

Στοιχεία που είναι αναγκαία για την έκδοση παραστατικών και για την απόδειξη της οικονομικής συναλλαγής: επάγγελμα, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., τόπος/χρόνος παρεχόμενων υπηρεσιών, έγγραφα συμβάσεων, ηλεκτρονικές δηλώσεις βούλησης, τιμές, τρόποι πληρωμής.

Δεν συλλέγουμε οικονομικές πληροφορίες, που σας αφορούν, από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Συγκεκριμένα η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν αποθηκεύει και δεν συλλέγει τα στοιχεία πληρωμής, όταν πραγματοποιείτε ηλεκτρονικές ή on line πληρωμές μέσω πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών.

 

Δεν συλλέγουμε δεδομένα ειδικών κατηγοριών (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα)

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι αυτά που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Η εταιρεία μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεν επεξεργάζεται και δεν συλλέγει ευαίσθητα δεδομένα.

 

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για να εκτελέσουμε τη σύμβαση πώλησης προϊόντων που συνάψατε με εμάς, για να διαχειριστούμε παραγγελίες και πληρωμές για προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει, για να σας επιστρέψουμε χρήματα και για την προώθηση των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας.

Εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και σαφή συγκατάθεση σας συλλέγουμε τα δεδομένα, που σας αφορούν, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα χρήσης υπηρεσιών που παρέχουν οι συνεργάτες μας.

Ειδικότερα εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τα παρακάτω: Για να σας ενημερώσουμε πότε ένα προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο. Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, διαγωνισμούς, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις.

 

Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας - Έννομο συμφέρον

Η επεξεργασία των δεδομένων σασς από την επιχείρηση μας είναι νόμιμη και θεμιτή, ειδικότερα:

Για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων της εταιρείας μας μπορούμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας, να απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματα σας,

να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια,

να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες, τις αγορές ή τους λογαριασμούς σας,

να σας παρέχουμε υλικό που σας ενδιαφέρει και να κάνετε πλοήγηση στον ιστότοπό μας,

να ενημερώνεστε για προωθητικές ενέργειες (εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή, έγγραφη και σαφή συγκατάθεση σας),

να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης,

να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνετε, για τον τρόπο με τον οποίο τα καταναλώνετε και τα ψωνίζετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα,

να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων,

να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (για παράδειγμα, όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτό το αρχείο στις λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας),

να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον,

να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών,

ακόμη για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων,

για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

 

Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας - Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό να εκπληρώσουμε τις έννομες υποχρεώσεις μας, όπως: να σας εντοπίσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας, να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που αποθηκεύουμε για το πρόσωπο σας, να συνδράμουμε στο έργο μιας δημόσιας αρχής, όπως η αστυνομία και η εισαγγελία.

 

Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας / Για την εξυπηρέτηση δικού σας συμφέροντος

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το δικό σας συμφέρον, όπως εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια σας από κάποιο προϊόν που αγοράσατε ή για την ανάκλησή του.

Ακόμη χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες, τις οποίες συλλέγουμε μέσω τεχνολογιών Cookies για σκοπούς όπως:

 • εξατομίκευση της εμπειρίας των επισκεπτών μας στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου
 • παροχή υλικού (συμπεριλαμβανομένης και της διαφήμισης) προσαρμοσμένο στις δικές σας επιθυμίες και στον τρόπο με τον οποίο κάνετε πλοήγηση στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου, εφόσον έχουμε τη γραπτή και ρητή συγκατάθεση σας.
 • τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης μας

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε στη διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, να διαχειριστούμε τις ηλεκτρονικές (διαδικτύου) υπηρεσίες, να εντοπίσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο, να στοχεύσουμε στη διαφήμιση και να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες για εσάς.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αποκτάμε για εσάς και με άλλους τρόπους, για τους οποίους σας ενημερώνουμε πάντα τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα σας, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας, για να καλύψουμε καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.

 

Σε ποιους κοινολογούμε τα προσωπικά σας δεδομένα/αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά κανόνα η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο όπως είναι για το BestPrice.gr

Ειδικότερα το προσωπικό της επιχείρησης μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο. Τα δεδομένα σας κοινολογούνται μόνο στους εξουσιοδοτημένους γι’ αυτό υπαλλήλους μας. Διασφαλίζουμε ότι οι υπάλληλοι μας δεν θα αποκαλύψουν τα δεδομένα σας σε τρίτους, καταρτίζοντας με το προσωπικό μας συμφωνίες εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου. Ακόμη εξασφαλίζουμε, ότι οι υπάλληλοι μας έχουν πρόσβαση μόνον στα δεδομένα, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους.

Ακόμη συνεργάτες μας μπορεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, με την αποκλειστική προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτούς κοινολογούμε αποκλειστικά δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαία, ώστε να παρέχουν αυτοί τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή για να γίνει δυνατή η παροχή των υπηρεσιών τους σε εσάς. Οι συνεργάτες μας δεσμεύονται απέναντι μας για τα παραπάνω με συμβατικούς όρους που περιέχονται στις συμβάσεις που υπογράφουμε με αυτούς.

 

Σε ποιες άλλες οντότητες και πρόσωπα κοινολογούμε τα δεδομένα σας

Από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είμαστε υποχρεωμένοι να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε μια δημόσια ή ρυθμιστική αρχή ή αρχή επιβολής του νόμου, όπως είναι η αστυνομία ή το υπουργείο εργασίας, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικου Χαρακτήρα, στους οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης για την αποφυγή πιθανών τέτοιων ενεργειών (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος), σε τρίτα πρόσωπα (ή στους αντιπροσώπους τους), όταν αυτά επιδιώκουν να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους ή τα δικαιώματα των άλλων. Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα των πελατών μας σε άλλες χώρες, είτε εντός ΕΟΧ, είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

 

Προώθηση προϊόντων

Όταν εγγράφεστε στο πελατολόγιο μας, μας δίνετε πληροφορίες, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να:

 • να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές μας
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν πρέπει να λάβουμε ή να σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες
 • να ελέγχουμε κάθε τόσο, ότι είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Εάν έχουμε τη ρητή και σαφή συγκατάθεση σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε μηνύματα μάρκετινγκ. Μπορούμε να τα επεξεργαστούμε για να σας ενημερώσουμε για την ανάκληση ενός προϊόντος που έχετε αγοράσει. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να γίνει μέσω μίας ανάρτησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, κοινωνικών μέσων. Επίσης με τη δική σας συγκατάθεση μπορούμε να προωθήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες με ειδοποιήσεις και διαφημίσεις μέσω εφαρμογών. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας. Στην περίπτωση αυτή θα σας παρέχουμε πάντα τη δυνατότητα να εναντιωθείτε στην εμπορική προώθηση και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας.

Όταν συναλλάσσεστε μαζί μας επιβεβαιώνουμε και επικαιροποιούμε την ακρίβεια των δεδομένων σας. Συγκεντρώνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με το άνοιγμα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων και τα κλικ χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνολογίες για να μας βοηθήσετε να παρακολουθούμε και να βελτιώνουμε τα ψηφιακά μας ενημερωτικά αρχεία. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας έχετε δώσει για να λαμβάνετε προωθητικές ενημερώσεις, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στον κατάλογο των ενημερωτικών δελτίων στο κάτω μέρος οποιουδήποτε από τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα.

 

Τα Δικαιώματα τα οποία έχετε σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων στον ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και σύμφωνα με τον εθνικό νόμο 4624/2019, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και σε ποιους τα κοινολογούμε. 

Διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ή ακόμη να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. 

Περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων που έχουμε συλλέξει για εσάς ή όταν η επεξεργασία είναι παράνομη ή όταν δεν χρειάζονται άλλο για τους σκοπούς της επεξεργασίας, όμως τα χρειάζεστε εσείς για να θεμελιώσετε νομικές αξιώσεις ή απαιτήσεις. Ακόμη έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Φορητότητας

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποια άλλη οντότητα για εσάς, σε μηχαναγνώσιμη μορφή.

Διαγραφής

Τέλος, έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, όταν θελήσετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας για την επεξεργασία αυτών και όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία η οποία γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: manager@spitimas.gr

Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης, Κατερίνη, Τ.Κ.: 60100

Μέσω του καταστήματος μας: απευθυνθείτε στη Γραμματεία, η οποία βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κεντρικού κτηρίου της επιχείρησης μας.

Στην αίτηση σας να έχετε συνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Θα αξιολογήσουμε το αίτημα σας άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής του. Όμως, αν το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή πρόκειται για μεγάλο αριθμό αιτημάτων, ο χρόνος της απάντησης μας μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο μήνες, αφού σας ενημερώσουμε σχετικά.

Η υποβολή και επεξεργασία του αιτήματος σας γίνεται δωρεάν. Όμως στην περίπτωση που το αίτημα σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως όταν επαναλαμβάνεται, τότε μπορούμε να επιβάλλουμε την καταβολή ενός εύλογου τέλους.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η εταιρεία διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών της μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών για την εξυπηρέτηση των οποίων έχουν συλλεχθεί και κατά κανόνα για πέντε (5) έτη από την τελευταία χρονικά συναλλαγή με τους πελάτες.

Ακόμη μπορεί να τα διατηρεί για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο από τον Νόμο ή για όσο χρόνο είναι αναγκαίος για τη δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων και των δικαιωμάτων της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διασφαλίζει, ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται απόλυτα και γίνεται χρήση τους μόνο για τους λόγους για τους οποίους διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον η εταιρεία διασφαλίζει ότι δεν διατηρεί προσωπικά δεδομένα σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο. Τέλος, διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση και για τους λόγους που έχει αυτή δοθεί.

 

Οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας

Η εταιρεία έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από απώλεια, καταστροφή, μεταβολή, κοινολόγηση και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. 

 

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που εκτελούνται από άλλες οντότητες, τις οποίες δεν ελέγχουμε. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπου μας σε ιστότοπο τρίτου, μην παραλείψετε να διαβάσετε τις πολιτικές που εφαρμόζουν για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας. 

 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, YouTube, Instragram. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά τα μέσα, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη που έχετε δημιουργήσει στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτόν, να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

 

Για οποιαδήποτε απορία σας σε σχέση με τα παραπάνω επικοινωνήστε μαζί μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: manager@spitimas.gr Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση της έδρας της εταιρείας μας.

 

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονα ή καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr). 

 

Αλλαγές στην πολιτική

Η εταιρεία μας δεσμεύεται για τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση της παραπάνω πολιτική

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει καθιερώσει διαδικασίες, οι οποίες εγγυώνται στα υποκείμενα των δεδομένων την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων τους σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η εταιρεία. Η άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου του δεδομένου γίνεται με την υποβολή αίτησης προς τον Υπεύθυνο επεξεργασίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω πληρεξουσίου:

Με την αίτηση τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται:

 • Να ζητούν πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν και λήψη αντιγράφου αυτών
 • Να εναντιώνονται στην επεξεργασία των δεδομένων
 • Να ζητούν τη διόρθωση των δεδομένων
 • Να αιτούνται τον περιορισμό της επεξεργασίας ή/ και τη διαγραφή των δεδομένων
 • Να ζητούν τη φορητότητα των δεδομένων
 • Να αντιτίθενται στη χρήση αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Για την υποβολή του αιτήματος χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται από τη Γραμματεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και συμπληρώνεται απευθείας από το φυσικό πρόσωπο.

H υποβολή του αιτήματος μπορεί να γίνει:

 • ηλεκτρονικά μέσω e-mail, στη διεύθυνση: manager@spitimas.gr
 • μέσω υποβολής έντυπου αιτήματος στη Γραμματεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ταχυδρομείου/ courier, με χρήση του ειδικού εντύπου.

Η Γραμματεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, όπου είναι ευχερές, πρέπει να πιστοποιήσει την ταυτότητα του φυσικού προσώπου με την καταγραφή στοιχείων ταυτοποίησης, όπως ο αριθμός δελτίου ταυτότητας ή και στοιχεία/ έγγραφα εξουσιοδότησης, όταν ο αιτών υποβάλλει το αίτημα μέσω αντιπροσώπου. Για κάθε αίτημα, θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες πληροφορίες:

Στοιχεία ταυτοποίησης (αριθμός δελτίου ταυτότητας ή ο αριθμός διαβατηρίου ή στοιχεία/ έγγραφα εξουσιοδότησης κ.λπ.)

Τρόπος/ Κανάλι κατάθεσης αιτήματος

Κατηγορία δικαιώματος (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής κ.λπ.)\

Πρόσθετες λεπτομέρειες περιγραφής αιτήματος που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του αιτήματος.

Τα αιτήματα των φυσικών προσώπων προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας προωθούνται άμεσα στο Τμήμα Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Ακόμη η εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για τη γνωστοποίηση τυχόν περιστατικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων, πολιτικές για τα Cookies, για τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχει λάβει όλα τα αναγκαία νομικά, τεχνικά και οραγανωτικά μέτρα, με σκοπό τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας και της πλήρους προστασίας τους.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας διατίθεται: «Έντυπο υποβολής αιτήματος από το υποκείμενο των δεδομένων» για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

 

Στους χώρους της επιχείρησης λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Για τη λειτουργία του, την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που διενεργείται μέσω αυτού, τους σκοπούς της επεξεργασίας και την άσκηση των δικαιωμάτων τους ενημερώνονται τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στους χώρους του υπεύθυνου επεξεργασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές που έχει θεσπίσει η ΑΠΔΠΧ.

Η ενημέρωση γίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο ενημέρωσης πραγματοποιείται μέσω ενημερωτικών πινακίδων, τοποθετημένων στην είσοδο του καταστήματος και εντός αυτού. Η αναλυτικότερη ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων τους ακολουθεί μέσω του Β΄ επιπέδου ενημέρωσης, με κατάλληλο ενημερωτικό έντυπο, όπως το Α΄ και Β΄ πεδίο ενημέρωσης με λεπτομέρεια περιγράφονται παρακάτω:

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΣΡΗΣΗΣ:

Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:


Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:53217948000, ΜΕ Α.Φ.Μ. 096005549 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ: manager@spitimas.gr - ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2351046013 - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥ/ΝΣΗ: 1o χλμ. Π.Ε.Ο. Κατερίνης – Θεσσαλονίκης.

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

 

 1. Ανάλυση των εννόμων συμφερόντων μας

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως βρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στα ταμεία μας και στην είσοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα πέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

 

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση manager@spitimas.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

 1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr, τηλ. 2106475600.

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Cookies

Τι είναι τα cookies

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις κανονιστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των «Cookies».

Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί  η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας, και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή. Αυτό γίνεται για να μπορεί ο ιστότοπος να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα κ.λπ.) για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Η χρήση «Cookies» ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμματα πλοήγησης, τους λεγόμενους φυλλομετρητές (browsers), Google, Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Safari, Opera. Αν θέλετε μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε, ώστε να μη γίνονται αποδεκτά ή ακόμα να τα διαγράψετε εκ των υστέρων.

 

Λειτουργίες των «Cookies»

Ανάλογα με το είδος τους, τα «Cookies» επιτελούν λειτουργίες μέτρησης της επισκεψιμότητας της σελίδας, καταγραφής αριθμού επισκεπτών, γλώσσας, ώρας, εισόδου, γεωγραφικής προέλευσης, αναγνωριστικών στοιχείων συσκευής (π.χ. λειτουργικό σύστημα, ανάλυση οθόνης), λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήσατε, απόπειρες εισόδου κλπ. Άλλα «Cookies» είναι προσωπικά δεδομένα και άλλα όχι. Ορισμένα «Cookies» είναι τεχνικά απαραίτητα και για να κάνουν πιο αποτελεσματική τη χρήση του ιστότοπου και να βελτιώσουν την εμπειρία της περιήγησης του χρήστη, ενώ άλλα επιτρέπουν τη λειτουργία συγκεκριμένων λειτουργιών.

 

Είδη «Cookies»

Υπάρχουν διάφοροι τύποι «Cookies», λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κλπ. Τα «Cookies» προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από την ιστοσελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν.

Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να λάβετε «Cookies» τρίτων, τα λεγόμενα «Cookies» τρίτων, τα οποία εγκαθίστανται στη συσκευή σας (Google Analytics, Facebook, Microsoft Clarity κ.α.) από τους τρίτους ή από το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Ανάλογα με τη διάρκεια τους τα «Cookies» διακρίνονται σε «Μόνιμα» και είναι αυτά που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα «Cookies». Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισαγάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης.

   

Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τα cookies

Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σας ή στις κινητές συσκευές σας ούτε στα αποθηκευμένα σε αυτές αρχεία. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης.

Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του ιστότοπου μας και για να σας παρέχουμε μια απολαυστική περιηγητική εμπειρία όταν επισκέπτεστε τον ηλεκτρονικό μας τόπο.

Χρησιμοποιούμε τα cookies επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που σας παρέχουμε, τόσο μέσω του ηλεκτρονικού μας τόπου όσο και μέσω άλλων ιστότοπων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη τα cookies μας επιτρέπουν να σας κοινολογήσουμε διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις και ανάγκες. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με την εμπειρία περιήγησης σας στον ιστότοπό μας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας τόπου και των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.

 

Νομικό καθεστώς χρήσης και αποθήκευσης cookies

Η εγκατάσταση και χρήση cookies ρυθμίζεται ειδικά από το νόμο άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ΕΚ ePrivacy, η οποία αναμένεται να αντικατασταθεί με Κανονισμό. Κάθε ιστοσελίδα επιτρέπεται να εγκαταστήσει ένα τέτοιο «cookie» μόνο αν εσείς, ως ο χρήστης, δώσετε με θετική ενέργεια (opt-in) τη ρητή συγκατάθεση σας, κατά τους όρους του ΓΚΠΔ 2016/679, και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΠΔΠΧ, μετά από σαφή ενημέρωση για την εγκατάσταση αυτή, τη χρησιμότητα, τις συνέπειες άρνησης για την εμπειρία του χρήστη, το σκοπό της επεξεργασίας, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και τυχόν αποδέκτες των δεδομένων. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού ή μέσω άλλης εφαρμογής.

 

Ενδέχεται η ιστοσελίδα μας να προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως Google Analytics, You Tube, Facebook, Twitter, Microsoft Clarity κ.λ.π.

Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη συλλογή Cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται Cookies τρίτων στη συσκευή σας.

 

MICROSOFT CLARITY

Η σαφήνεια μας δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουμε αποφάσεις βάσει δεδομένων για το τι λειτουργεί και τι όχι. Το Clarity καταγράφει τις αλληλεπιδράσεις στον ιστότοπό μας, όπως τον τρόπο απόδοσης της σελίδας και τις αλληλεπιδράσεις που αναλαμβάνουν οι χρήστες, όπως κινήσεις του ποντικιού, κλικ, κύλιση. Η Clarity χρησιμοποιεί cookies μάρκετινγκ για την παρακολούθηση των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Όταν εγκατασταθεί το σενάριο, τα cookies της Clarity αποστέλλουν ανώνυμες και μη προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες του ιστότοπου. Το Clarity είναι ένα εργαλείο ανάλυσης συμπεριφοράς χρηστών που μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τον ιστότοπό μας. Η Clarity είναι συμβατή με το GDPR ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου της Microsoft: https://privacy.microsoft.com/privacystatement και https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/cookie-consent.

 

Λήψη συγκατάθεσης χρήστη

Η υποχρεωτική αποδοχή των Cookies δεν αποτελεί όρο εισόδου στην ιστοσελίδα μας. Μπορείτε κατά περίπτωση να πλοηγηθείτε ελεύθερα ελέγχοντας και αποδεχόμενοι ή όχι τα Cookies, είτε δικά μας είτε τρίτων μερών, η πολιτική χρήσης των οποίων καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς (τρίτα μέρη), χωρίς δική μας ανάμειξη και νομική ευθύνη.

Δίπλα στο κουμπί αποδοχής κάθε Cookies υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί στην παρούσα πολιτική χρήσης Cookies της ιστοσελίδας μας, στην οποία κάθε χρήστης μπορεί να διαβάσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα τον διευκολύνουν να λάβει απόφαση για τη χορήγηση συγκατάθεσης ή όχι στην αποδοχή Cookies. Η απενεργοποίηση των Cookies γίνεται το ίδιο εύκολα με την αποδοχή τους, με ίδιο αριθμό clicks και ίδια γραμματοσειρά.

 

Έλεγχος και διαγραφή των Cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και ή /να διαγράφετε τα Cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.

Μπορείτε να διαγράψετε τα  Cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση Cookies. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες (π.χ. αποθηκευμένα στοιχεία σύνδεσης, προτιμήσεις ιστότοπου).

Η πολιτική αυτή θα αναθεωρείται τακτικά ώστε να προσαρμόζεται στις οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και τις νεότερες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις.

Τελευταία αναθεώρηση: 24/07/2021.

 

 

Powered by © 2019. All rights reserved.