Το καλάθι μου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Ποιοι είμαστε:

Η εταιρεία μας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στην Κατερίνη, 1ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης του Νομού Πιερίας, Τ.Κ. 60100, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 53217948000, με Α.Φ.Μ. 096005549 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2351060110, Fax: 2351046007, ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@spitimas.gr, νομίμως εκπροσωπούμενης, διατηρεί το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα στον ιστότοπο: www.spitimas.gr, το οποίο αποτελεί τον τόπο έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μας μέσω του Διαδικτύου. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε., που βρίσκεται στην διεύθυνση www.spitimas.gr. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα www.spitimas.gr συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς. Οι πωλήσεις που διενεργούν οι πελάτες μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας εντάσσονται στην έννοια των εξ αποστάσεως πωλήσεων, οι οποίες διέπονται από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, καθώς και από τους παρακάτω όρους, οι οποίοι συγκροτούν και τη συνολική συμφωνία ανάμεσα στην εταιρεία μας και τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και είναι δεσμευτικοί για αμφότερα τα μέρη.

Για την καλύτερη κατανόηση των όρων που συμφωνούνται μεταξύ μας παραθέτουμε τους ορισμούς ορισμένων κρίσιμων εννοιών:

Καταναλωτής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

Σύμβαση πώλησης: κάθε σύμβαση δυνάμει της οποίας ο προμηθευτής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα, καθώς και κάθε σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών ταυτόχρονα.

Σύμβαση από απόσταση: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης. Νόμιμη εγγύηση: η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2251/1994 και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα. 

Εμπορική εγγύηση: κάθε ανάληψη υποχρέωσης από τον πωλητή ή τον παραγωγό (εγγυητή) προς τον καταναλωτή πλέον της νόμιμης εγγύησης, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση με οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών αν αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση, οι οποίες αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Σταθερό μέσο: κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον προμηθευτή να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική πρόσβαση για επαρκές χρονικό διάστημα σε σχέση με τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών, όπως το χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι κάρτες μνήμης ή οι σκληροί δίσκοι υπολογιστών, και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πως καταρτίζονται οι εξ αποστάσεως πωλήσεις

Για την κατάρτιση των πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος απαιτείται να μας στείλετε την προσφορά σας/παραγγελία σας και στη συνέχεια εμείς να αποδεχτούμε την προσφορά σας, με την αποστολή με ηλεκτρονικό μήνυμα της επιβεβαίωσης της παραγγελίας/σύμβασης. Πριν από την αποστολή από μέρους της εταιρείας μας σε σταθερό μέσο της γραπτής επιβεβαίωσης της σύμβασης δεν καταρτίζεται η εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης. Η παραγγελία σας γίνεται με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται, και την υποβολή της.

Παροχή σε εσάς με ευκρινή και κατανοητό τρόπο των αναγκαίων προσυμβατικών πληροφοριών

Πριν από τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας των προϊόντων που επιθυμείτε και πριν την υποβολή της σε εμάς, δηλαδή πριν δεσμευθείτε με την αποστολή της παραγγελίας απέναντι σε εμάς, σας παρέχουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, με ευκρινή και κατανοητό τρόπο, και εσείς, οι πελάτες μας, δηλώνετε με την υποβολή της φόρμας παραγγελίας των προϊόντων που επιλέξατε και τοποθετήσατε στο καλάθι των αγορών σας, ότι έχετε λάβει γνώση των παρακάτω προσυμβατικών πληροφοριών:

α) Για τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή και των υπηρεσιών, που έχετε παραγγείλει, όπως αυτά περιγράφονται λεπτομερώς και εκτενώς στα τμήματα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως ενδεικτικά είδος, χρώμα, διαστάσεις, υλικό κατασκευής κλπ., ώστε να μην έχετε καμία αμφιβολία για το τι παραγγείλατε.

β) Για την ταυτότητα της εταιρείας μας, ως προμηθευτή, των προϊόντων που έχετε παραγγείλει, όπως τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ιστότοπο μας, αλλά και παραπάνω.

γ) Για τη συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους, για όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου και κάθε άλλη δαπάνη, όπως και για το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων. Η σχετική ενημέρωση γίνεται κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας και πριν από την υποβολή της. Εάν στο στάδιο αυτό δεν έχετε ενημερωθεί με ευκρινή και κατανοητό τρόπο για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις ή για άλλες δαπάνες, όπως αναφέρονται παραπάνω, τότε εσείς δεν πληρώνετε τις εν λόγω επιβαρύνσεις ή δαπάνες. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή /και υπηρεσιών μας, οι οποίες αποτελούν τις τελικές τιμές, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα μας δώσετε για τον τόπο αποστολής, τρόπο κλπ.

δ) Για τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η εταιρεία μας αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες και της πολιτικής που εφαρμόζει η εταιρεία, ως ο προμηθευτής, για την αντιμετώπιση των τυχόν παραπόνων σας.

ε) Για το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος τούτου, τις εξαιρέσεις, τις συνέπειες της άσκησης του για την εταιρεία μας και για εσάς τους καταναλωτές/πελάτες, ότι δηλαδή σε περίπτωση που υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης πρέπει να επιστρέψουμε το τίμημα που μας καταβάλατε, ενώ εσείς επιβαρύνεστε με τη δαπάνη επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία μας και με την καταβολή ενός εύλογου κόστους στην περίπτωση που κάνατε χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος.

στ) Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το Νόμο, την πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης .

ζ) Για την ύπαρξη της ευθύνης της εταιρείας, ως πωλητή, για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών και τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.

η) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται ο προμηθευτής, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.

θ) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

ι) Όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον καταναλωτή όποτε το ζητήσει ο προμηθευτής.

ια)Για την υποχρέωση πληρωμής, που έχετε, με την υποβολή της παραγγελίας.

Η διαχείριση της παραγγελίας σας και η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης

Το καλάθι των αγορών σας που περιέχει τα προϊόντα ή και/υπηρεσίες που επιλέξατε συγκροτεί την παραγγελία σας, η οποία με την υποβολή της στην εταιρεία μας αποτελεί την πρόταση σας για να σας πωλήσουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα που επιλέξατε και ταυτόχρονα αποτελεί και γραπτή δήλωση, ότι λάβατε γνώση των προσυμβατικών πληροφοριών και δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής όλων των χρεώσεων που περιγράφονται στην παραγγελία σας, με τις οποίες επιβαρύνεστε. Με την υποβολή της παραγγελίας σας, έχετε αναγνωρίσει ρητώς, ότι η παραγγελία σας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής του συνολικού χρηματικού ποσού που καθορίζεται σε αυτήν.

Πριν από την επιβεβαίωση της σύμβασης ελέγχουμε την παραγγελία σας και συγκεκριμένα τη διαθεσιμότητα των παραγγελλόμενων προϊόντων, την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων, σε σχέση με την αναγραφόμενη τιμή, προκειμένου να αποκλείσουμε την περίπτωση λάθους. Η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης γίνεται με τη γραπτή επιβεβαίωση της σύμβασης που σας στέλνουμε με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δώσατε, όπου ρητά επιβεβαιώνουμε τα προϊόντα που παραγγείλατε και το συνολικό τίμημα. Από τη γραπτή επιβεβαίωση της σύμβασης η εταιρεία μας δεσμεύεται από την καταρτισθεί σα σύμβαση πώλησης.

Εσείς έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεσθε για την παραγγελίας σας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή, εάν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, με την είσοδο σας σε αυτόν. Παρά την προσπάθεια μας να μην έχουν παρεισφρήσει από λάθος σφάλματα κατά την αναγραφή των τιμών στα πωλούμενα προϊόντα μας, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι τέτοιο.

Εάν προϊόντα μας εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, μικρότερη ή μεγαλύτερη από την πραγματική τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, η εταιρεία μας δεν δεσμεύεται να καταρτίσει σύμβαση πώλησης προϊόντων ή και υπηρεσιών, με την από λάθος αναφερόμενη μη ορθή τιμή.

Εάν έχουν παραγγελθεί περισσότερα προϊόντα μας τα παραπάνω εφαρμόζονται για τα προϊόντα με την εσφαλμένη από λάθος αναγραφόμενη τιμή, ενώ εκτελείται η σύμβαση πώλησης για τα λοιπά αγαθά. Μπορεί, όμως, να ακυρωθεί ολόκληρη η παραγγελία, εάν ο πελάτης δηλώσει στην εταιρεία, ότι δεν έχει συμφέρον από τη μερική εκπλήρωση της σύμβασης πώλησης.

Ακόμη στην περίπτωση αποστολής προϊόντων που δεν έχουν παραγγελθεί, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους από τον παραλήπτη δεν νοείται ως δήλωση αποδοχής τους ή αγοράς τους. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αναζήτησης των προϊόντων αυτών. Εάν η εταιρεία τα αναζητήσει από τον παραλήπτη και αυτός δεν τα επιστρέψει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους, τεκμαίρεται η κατάρτιση της σύμβασης πώλησης και αυτός υποχρεούται να καταβάλει το τίμημα της πώλησης. Στην περίπτωση επιστροφής τα προϊόντα που επιστρέφονται θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, σφραγισμένα, πλήρη και χωρίς καμία φθορά. Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να είναι αυτή που συνοδεύει κανονικά το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση.

Σε σχέση με τις αναγραφόμενες τιμές πώλησης στο ηλεκτρονικό κατάστημα η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης τους και της μεταβολής τους, χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση των καταναλωτών. Οι τιμές του φυσικού καταστήματος μπορεί να μην ταυτίζονται με αυτές του ηλεκτρονικού καταστήματος και οι πελάτες δεν δικαιούνται να απαιτήσουν την εφαρμογή των τιμών του ηλεκτρονικού καταστήματος από το φυσικό κατάστημα της επιχείρησης μας.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της, www.spitimas.gr, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της υπηρεσιών, υπό την ρητή επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Διαθεσιμότητα / Τρόποι παράδοσης / Χρόνος παράδοσης

Όταν επιλέγετε ένα από τα προϊόντα μας, προκειμένου να το τοποθετήσετε στο καλάθι των αγορών σας, εμφανίζεται η ένδειξη «προσθήκη στο καλάθι», που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο, ή «εξαντλημένο», που σημαίνει ότι δεν είναι διαθέσιμο.

Όλα τα προϊόντα μας διατίθενται σε εσάς αμοντάριστα σε κατάλληλη συσκευασία με τις οδηγίες συναρμολόγησης και τα τυχόν λοιπά έγγραφα (π.χ. νόμιμη εγγύηση, εμπορική εγγύηση κλπ).

Εάν επιθυμείτε να συναρμολογήσουμε εμείς το προϊόν που έχετε αγοράσει, επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό μας κέντρο για να σας εξυπηρετήσουμε άμεσα, με μια επί πλέον χρέωση.

Για την παράδοση των παραγγελμένων αγαθών μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους τρόπους.

Συγκεκριμένα:

Παραλαβή από το κατάστημα: Στην περίπτωση αυτή θα προσέλθετε στο κεντρικό κατάστημα για την παραλαβή, μόλις λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας δώσατε, το οποίο θα σας ενημερώνει σχετικά. Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής «Με αντικαταβολή», πρέπει να παραλάβετε τα προϊόντα της παραγγελίας σας εντός 2 ημερών, από την ημέρα της σχετικής ενημέρωσή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ οφείλει να παραδώσει τα προϊόντα όπως διατίθενται στην αρχική τους συσκευασία. Τα προϊόντα θα τα παραλάβετε από την αποθήκη της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επίδειξη του σχετικού παραστατικού (Απόδ. Λιανικής, Τιμολόγιο), το οποίο εκδίδεται στο ταμείο του καταστήματος της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Ειδικότερα όλα τα έπιπλα μας διατίθενται σε συσκευασία πακέτου, δηλαδή αμοντάριστα, μαζί με τις σχετικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Παράδοση με courier: Προϊόντα βάρους μέχρι είκοσι κιλών μπορούν να παραδοθούν στον τόπο και τη διεύθυνση που έχετε επιλέξει με ΕΛΤΑ courier. Η παράδοση γίνεται σε 1-3 εργάσιμες ημέρες από την παραγγελία, αρκεί η παραγγελία να έχει υποβληθεί μέχρι την ώρα 11:00 της ίδιας ημέρας. Για προϊόντα μήκους 120-150cm γίνεται παραλαβή του δέματος από το κοντινότερο κατάστημα της μεταφορικής courier στην οδό που έχει δηλώσει ο πελάτης. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση παράδοσης 1-2 ημερών.

Παράδοση με μεταφορική εταιρεία: Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραλάβει, οποιοδήποτε προϊόν επιθυμεί, ανεξαρτήτως βάρους και όγκου από το κεντρικό πρακτορείο της πόλης/περιοχής που επιλέγει ο ίδιος.

Η παράδοση της παραγγελίας με την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία γίνεται εντός 4-10 ημερών από την ημέρα πραγματοποίησης της παραγγελίας και εφόσον έγινε έως 11.00 π.μ. της ίδιας ημέρας και μόνο στο κεντρικό πρακτορείο που θα επιλέξει ο πελάτης από όπου και θα το παραλάβει ο ίδιος. Για παράδοση στο χώρο του πελάτη επί του πεζοδρομίου πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική συνεννόηση με εκπρόσωπο της εταιρίας μας για να ενημερωθεί ο πελάτης για την επιπλέον χρέωση της υπηρεσίας.

Για την παράδοση στην νησιωτική Ελλάδα, ο πελάτης παρακαλείται να επικοινωνήσει με το κατάστημα για την ενημέρωσή του ως προς το κόστος των μεταφορικών.

Όλα τα έπιπλα διατίθενται σε συσκευασία πακέτου, δηλαδή αμοντάριστα, μαζί με τις σχετικές οδηγίες συναρμολόγησης.

Για την παράδοση της παραγγελίας μέσω μεταφορικής εταιρίας δεν ισχύει η υπηρεσία της αντικαταβολής.

Δωρεάν παράδοση εντός Πιερίας

Η ΕΤΑΙΡΙΑ προσφέρει δωρεάν παράδοση για παραγγελίες με κόστος άνω των 300€, εντός του νομού της Πιερίας. Η παράδοση γίνεται επί του πεζοδρομίου και κατόπιν συνεννοήσεως.

Για την παράδοση αποθήκης κήπου εντός Πιερίας ο πελάτης επιβαρύνεται με το ελάχιστο κόστος των 30€ και η παράδοση γίνεται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως.

Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις κατά την αποστολή και παράδοση των παραγγελμένων προϊόντων, όταν αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της εταιρείας ή οφείλονται σε λόγους ανώτερης βίας, όπως ενδεικτικά είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, ακραία φυσικά φαινόμενα, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις κλπ. Εάν τέτοια συμβάντα διαρκέσουν παραπάνω από 50 ημέρες, τότε τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να καταγγείλουν την σύμβαση πώλησης, αζημίως. Εάν ο πελάτης θεωρήσει, ότι δεν έχει συμφέρον στην καθυστερημένη εκπλήρωση της σύμβασης, δικαιούται να την καταγγείλει και η εταιρεία υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να επιστρέψει το τίμημα που τυχόν εισέπραξε και να αποδώσει και όποια άλλη δαπάνη, στην οποία τυχόν υπέπεσε ο πελάτης στο πλαίσιο της ακυρωθείσας σύμβασης πώλησης.

Κατά την παραλαβή των προϊόντων που έχετε παραγγείλει να ελέγχετε επιμελώς την κατάσταση των προϊόντων, έτσι ώστε να εντοπίσετε τυχόν ελαττώματα. Αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο ενημερώστε μας άμεσα. Σας πληροφορούμε ότι η πολιτική επιστροφών της εταιρείας μας δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις ελαττωματικών αγαθών, τα οποία καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή τους.

Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή από την καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης – Συνέπειες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης για τα συμβαλλόμενα μέρη

Έχετε δικαίωμα, ως ο καταναλωτής, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, να υπαναχωρήσετε από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους που υπαναχωρείτε και χωρίς καμία επιβάρυνση, πέρα από τις προβλεπόμενες στο νόμο.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς, ο καταναλωτής, ή ένα τρίτο μέρος το οποίο έχετε υποδείξει, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από εσάς τον καταναλωτή με μια παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, από την παραλαβή του τελευταίου αγαθού και την απόκτηση της φυσικής κατοχής του πράγματος αυτού.

Σύμφωνα με το νόμο δεν έχετε υποχρέωση να αιτιολογήσετε ή να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους υπαναχωρείτε από την μεταξύ μας καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης. Η υπαναχώρηση ασκείται από εσάς με έγγραφη δήλωση με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της: είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας μας (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου). Η εταιρεία επιβεβαιώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον πελάτη, ότι παρέλαβε τη γραπτή δήλωση υπαναχώρησης.

Αποτελέσματα της υπαναχώρησης

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως σύμβαση.

Στην περίπτωση που υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης έχετε υποχρέωση να μας επιστρέψετε τα πωλούμενα προϊόντα ακριβώς στην ίδια άριστη κατάσταση που τα παραλάβατε, σε άθικτη συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές συσκευασιών που έχουν ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί έστω και μερικώς.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή του προϊόντος πρέπει να προσκομίζεται το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς.

Η προθεσμία για την επιστροφή των προϊόντων, που είχατε αγοράσει, είναι 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που μας κοινοποιήσατε την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης.

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται δεκτή από την εταιρεία, εφόσον έχετε εξοφλήσει κάθε ποσό που δαπάνησε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε εσάς όπως και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του. Με την υπαναχώρηση η εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει στον υπαναχωρούντα πελάτη το τίμημα της πώλησης και κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή.

Το ποσό που θα επιστρέφεται θα αντιστοιχεί στην τιμή της συσκευασίας κατά την ημερομηνία αγοράς όπως προκύπτει από τη σχετική απόδειξη, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δαπανών παράδοσης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η προσκόμιση της απόδειξης αγοράς.

Η επιστροφή των χρημάτων που αντιστοιχεί στα προϊόντα που παρήγγειλε ο πελάτης, θα ολοκληρωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Θα παρακρατήσουμε, όμως, την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο καταναλωτής να παράσχει αποδείξεις, ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Η επιστροφή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται πίστωση τραπεζικού λογαριασμού του πελάτη, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην εταιρία με e-mail στο info@spitimas.gr για αποφυγή λάθους. Ο λογαριασμός θα πρέπει να εμφανίζει το όνομα του πελάτη που χρησιμοποιήθηκε στην απόδειξη.

Με το τίμημα επιστρέφονται και οι δαπάνες παράδοσης, στις οποίες υποβλήθηκε ο πελάτης, εκτός εάν αυτός είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλον από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η εταιρεία μας.

Ο πελάτης ευθύνεται σε αποζημίωση της εταιρείας, στην περίπτωση που χρησιμοποίησε το προϊόν με τρόπο άλλο από εκείνον που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας του προϊόντος κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την άσκηση της υπαναχώρησης. Η εταιρεία στην παραπάνω περίπτωση δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωση της ακόμη και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

Εάν το προϊόν είχε πωληθεί στον υπαναχωρούντα με πρόσθετο δώρο, το προϊόν πρέπει να επιστραφεί μαζί με το δώρο, αλλιώς η αξία του δώρου εκπίπτει από το επιστρεπτέο χρηματικό ποσό.

Πότε δεν ισχύει το δικαίωμα υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, δεν ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων

β) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα

γ) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση

δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, εάν το επιθυμούν, να εκτελέσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.

Δικαιώματα του καταναλωτή στην περίπτωση ύπαρξης πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας στο πωλούμενο προϊόν/Νόμιμη εγγύηση προμηθευτή

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών: «Σε κάθε πώληση ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει στον καταναλωτή τα αγαθά με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα». Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η νόμιμη εγγύηση του προμηθευτή, έτσι και της εταιρείας μας, για την πώληση των προϊόντων μας σε εσάς, με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

Στην περίπτωση της έλλειψης των συνομολογημένων ιδιοτήτων και της ύπαρξης πραγματικών ελαττωμάτων στα πωλούμενα προϊόντα μας ενεργοποιείται η εκ του νόμου εγγυητική μας ευθύνη και ο πελάτης μας δικαιούται, κατ’ επιλογήν: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Η εταιρεία μας οφείλει να πραγματοποιήσει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή. Για να θεωρείται μια ιδιότητα του αγαθού συνομολογημένη θα πρέπει να έχει συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρεία μας.

Ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος με την εταιρεία, προκειμένου να την ενημερώσει για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος στο πωλούμενο πράγμα.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα του ελέγχου του πράγματος με εξειδικευμένους τεχνικούς για να διαπιστώσει το πραγματικό ελάττωμα ή την έλλειψη της συνομολογημένης ιδιότητας και ενημέρωσης του πελάτη για το αποτέλεσμα του ελέγχου.

Τα παραπάνω δικαιώματα του πελάτη/καταναλωτή παραγράφονται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, όταν πρόκειται για κινητά πράγματα. Η Παραγραφή αρχίζει από την παράδοση του πράγματος στον αγοραστή. Το ίδιο ισχύει και αν ο αγοραστής ανακάλυψε το ελάττωμα ή την έλλειψη της ιδιότητας αργότερα.

Ύπαρξη κατασκευαστικού ελαττώματος (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας).

Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.

Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνετε με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνετε με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος. Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στη συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής δεν δύναται να ξεπερνά τις δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα "παραλαβή από το κατάστημα", θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη. Οι επιστροφές των εμπορευμάτων γίνονται μόνο με τις εταιρείες μεταφορών & ταχυμεταφορών που συνεργάζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα μας , www.spitimas.gr. Θα είναι, κατά περίπτωση, η ίδια εταιρία που παρέδωσε την παραγγελία σας.

Μετάθεση κινδύνου

Σχετικά με την μετάθεση του κινδύνου απώλειας ή βλάβης των αγαθών, όταν αποστέλλουμε τα προϊόντα μας στον τόπο και τη διεύθυνση που έχετε επιλέξει, ισχύουν τα εξής: Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά.

Τρόποι πληρωμής

Για να ενημερωθείτε για τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής συνδεθείτε στον ηλεκτρονικό τόπο: https://spitimas.gr/tropoi-pliromis

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την υποβολή της παραγγελίας σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (www.spitimas.gr) θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία και πληροφορίες που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων www.spitimas.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας, την επικοινωνία, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Η εταιρεία μας εγγυάται και διασφαλίζει την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα www.spitimas.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, που αναρτάται από στην παρούσα ιστοσελίδα (www.spitimas.gr) συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ή/και του www.spitimas.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες www.spitimas.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Γενικές διατάξεις

Οι συμβάσεις πώλησης που καταρτίζονται με την εταιρεία μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αποτελούν εξ αποστάσεως συμβάσεις πώλησης και διέπονται από τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Ειδικότερα σε αυτές τις συμβάσεις εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως ισχύουν, και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την πώληση.

Οι περιεχόμενοι στο παρόν όροι εφαρμόζονται όταν αγοράζατε προϊόντα μας, με την ιδιότητα του καταναλωτή, υπό την παραπάνω αναφερόμενη έννοια (Δείτε: ορισμούς). Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς που τυχόν θα ανακύψει κατά την εφαρμογή της μεταξύ μας καταρτισθείσας σύμβασης πώλησης έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στους αρμόδιους φορείς για την εξωδικαστική διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών, όπως π.χ. στη γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, www.efpolis.gr, στον Συνήγορο του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 144 71 Αθήνα), στις Επιτροπές Φιλικού Διαγωνισμού καταναλωτικών διαφορών, που λειτουργούν στους κατά τόπους Δήμους.

Για την εκδίκαση κάθε διαφοράς, πηγάζουσας από τη σύμβαση πώλησης, που συνάπτεται ανάμεσα στην εταιρεία και στον πελάτη, κατά τόπο αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Κατερίνης.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας, τα συναλλακτικά ήθη και τη νομοθεσία.

Οι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη κάνει.

Οι περιεχόμενοι στο παρόν έγγραφο όροι και συμφωνίες συνιστούν την μεταξύ μας καταρτισθείσα εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης, η οποία ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθενός συμβαλλόμενου μέρους.

Υποχρέωση χρήσης της ιστοσελίδα μας σύμφωνα με τους νόμους και τα χρηστά ήθη Οι χρήστες κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της εταιρείας μας υπόκεινται στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και ευθύνονται για κάθε παραβίαση των νόμων και των χρηστών ηθών κατά τη χρήση του Site της εταιρείας μας. Η εταιρεία μας δεν παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στα δεδομένα που κοινολογούνται από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για το τυχόν παράνομο και ανήθικο περιεχόμενο των δεδομένων που κοινοποιούν και μεταδίδουν μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως και για την ακρίβεια και την ορθότητα των δεδομένων που δηλώνουν στις φόρμες που υπάρχουν στον ιστότοπο της εταιρείας μας. Η τυχόν χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας μας κατά τρόπο αντίθετο στη σχετική νομοθεσία συνεπάγεται σοβαρές ποινικές και αστικές κυρώσεις για τον υπαίτιο.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στην Κατερίνη, 1ο χλμ. Παλαιάς Εθνικής οδού Κατερίνης – Θεσσαλονίκης του Νομού Πιερίας, Τ.Κ. 60100, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 53217948000, με Α.Φ.Μ. 096005549 Δ.Ο.Υ. Κατερίνης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2351060110, Fax: 2351046007, ηλεκτρονική διεύθυνση: manager@spitimas.gr, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία διατηρεί το ηλεκτρονικό κατάστημα στον ιστότοπο: www.spitimas.gr, το οποίο αποτελεί τον τόπο έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της μέσω του Διαδικτύου.

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβαση μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας

(*) Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις

(*) Όνομα καταναλωτή(-ών)

Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Ημερομηνία

---------------------------------------------------

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

Powered by © 2019. All rights reserved.